Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Jan Procházka, Jarosl. Kociána 1458, Kladno, PSČ 27201, IČ: 74625535, DIČ: CZ8511240826. S provozovnou v obci Třtice, u kostela. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
  5. Místem převzetí zboží je adresa provozovny prodávajícího. Nebo předáním zboží v místě určení, vztahuje se na samochodné stroje.
  6. Doprava zdarma k zákazníkovi, neplatí pro ručně nesené stroje. Na tyto se vztahuje bod č.5, věta prní.
  7. Při objednávce přesahující 20 tisíc Kč, si prodejce vyhrazuje právo požadovat složení zálohy ve stanovené výši. Nebo úpravu platební formy dle vnitřních stanov firmy, které budou kupujícímu sděleny při následné komunikaci.
 • Cena zboží
  1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
  2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.
 • Dodací podmínky
  1. Veškerý dodávaný sortiment, který je skladem v provozovně, lze vyzvednout okamžitě po objednání. Zboží skladem u dodavatele je dodáno v rozmezí 5 pracovních dnů od objednání.
  2. V důsledku velkého obratu zboží ve skladech dodavatelů, nelze přesně stanovit na každý den, zda je dané zboží skutečně skladem. Zákazník je o té zkutečnosti informován.
  3. Objednané zboží je pro kupujícího rezervováno.
  4. Zákazník je telefonicky nebo elektronicky informován o zpracování a stavu objednávky.
 • Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
  3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  4. Prodávající má právo požadovat zálohu po kupujícím.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 • Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
  3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
  5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
  6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
 • Záruční podmínky
  1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
  2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.
 • Reklamace
  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.
  2. Zboží v záruční době lze reklamovat pouze v místě nákupu.
 • Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.